(C) 2017 FOTOHODINY.cz

Všechna práva vyhrazena

   OBCHODNÍ PODMÍNKY


 


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetového obchodu www.fotohodiny.eu Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel,

dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se

vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete

pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním

zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


 


Vytvoření objednávky


 


Kupujícímu bude, po doručení objednávky, obratem odesláno emailem potvrzení o doručení. Toto potvrzení o doručení Vaší objednávky má však pouze informativní charakter

a není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Každý zákazník je co nejdříve od obdržení objednávky telefonicky nebo emailem kontaktován operátorem, který zákazníkovi potvrdí objednávku a termín expedice zboží.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi). Za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je

považováno i doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží

bylo vypraveno k expedici (odeslání). Prodávající může akceptovat návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) i tím, že zákazníkovi zašle zboží.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským

zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy,

které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění. Na podnikatele se současně nevztahují

ustanovení spotřebitelských smluv, zejména nabývá práva a povinnosti adresované spotřebiteli.

Prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření smlouvy.

Prodávající je oprávněn v případech, kdy se jedná o zboží speciálně vyráběné, pro zákazníka, nebo v případech, kdy se jedná o specifickou nabídku na míru realizovanou

přímo pro zákazníka, požadovat po zákazníkovi návštěvu příslušné pobočky za účelem uzavření smlouvy a její realizaci mimo režim internetového obchodu.

 


Základní informace pro spotřebitele dle ustanovení § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

v platném znění


 


Provozovatelem internetového obchodu www.fotohodiny.eu je Marta Nádeníčková IČ: 70301590., se sídlem Litultovice 220, 747 55 Litultovice

Cena zboží nebo služeb včetně všech daní a poplatků je taktéž uvedena u konkrétní položky.

Náklady na dodání zboží jsou uvedeny níže. Jedná se o garantovanou maximální cenu dopravného.

Způsob platby a dodání nebo plnění je specifikován níže.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku spotřebiteli ze strany prodávajícího nevznikají.

Délka záruční doby pro spotřebitele je 2 roky. Záruční doba může být prodávajícím prodloužena.

Spotřebitel (kupující) má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 5-ti dnů od převzetí zboží.

 


Cena dopravy


 


Cena dopravy přepravní službou je 180 Kč vč. DPH za 10KG zásilku včetně dobírky. V případě, že je množství objednaného zboží vyšší jak 10 KG je  dopravné určeno

dle aktuálních ceníku dopravce nebo dohodou.


 


Cena zboží


 


Všechny ceny uvedené v nabídce internetového obchodu jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny cenové, slevové a bonusové akce uvedené na stránkách

obchodu mají dobu svoji platnosti uvedenou přímo v detailu zboží.

Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny, není-li výslovně uvedeno jinak, včetně daně z přidané hodnoty. Ostatní poplatky, vyjma nákladů na dodání, jsou obsaženy v ceně

konkrétního zboží.

 


Platba za zboží


 


Platba v hotovosti – při převzetí zboží, osobní odběr na obchodním skladě firmy Litultovice 220,747 55 Litultovice .

Platba na dobírku – při zasílání přepravní službou.

Platba převodem – na základě zálohové faktury, lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Po dokončení objednávky Vám zašleme Zálohovou fakturu, která

obsahuje potřebné informace k platbě (číslo účtu, částku a variabilní symbol). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

 


Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Dodání zboží


 


Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 10-14 pracovních dnů,

ve výjimečných případech (dveře,sklo) může být dodací lhůta delší 14-21 pracovních dnů.


 


Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětnému zboží. Předání

dokladů se uskutečňuje v době a místě určeném objednávkou.

Dodáním zboží se rozumí:

předání zboží kupujícímu v sídle společnosti

předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího

předání zboží kupujícímu v místě určeném v akceptované objednávce.

Zboží je zákazníkovi dodáváno následující cestou:

Vlastní dopravou prodávajícího nebo externí dopravou najatou prodávajícím

Osobním odběrem zákazníka v provozovně , tento způsob musí být specifikován v objednávce nebo při jejím potvrzení.

Zasíláním přepravní službou – ČR: Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku

je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@fotohodiny.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem,

nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní

smlouvou.

Doklady, jež jsou potřebné k převzetí zboží, k volnému nakládání nebo při dovozu k proclení je prodávající povinen předat kupujícímu v místě dodání zboží, pokud toto není

dohodnuto jinak

Prodávající dodává zboží zpravidla v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, prodávající dodává zboží

s vlastnostmi vzorku obvyklými.

 


Vrácení zboží spotřebitelem


 


V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 5 dní od převzetí zboží, zboží však nesmí být poškozeno a mělo by být zabaleno

v původním neporušeném obalu. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží. Toto právo neslouží jako

způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:


 


Nejpozději 5. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis (možno emailem) na

info@fotohodiny.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží

na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis nebo zašlete vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Odešlete prosím mailem a následně přibalte ke zboží.

zboží doručte zpět na obchodní sklad sklenene obrazy  Litultovice 220,747 55 Litultovice

zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, odešlete pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití, musí být

nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku, takto zaslané

zboží nemůže být převzato.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém

obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 41 Kč za

náklady spojené s odesláním.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení,

případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která

je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

 


Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:


 


na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 


Záruční podmínky


 


Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.


 


Není-li kupující spotřebitel:


 


je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.

Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější

reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy

(mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 


Spotřebitel při uplatnění záruky:


 


jde-li o vadu odstranitelnou má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání

zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 


Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji výrobce.


 


Bezpečnost a ochrana informací


 


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě

apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Předáním svých osobních údajů uděluje kupující v souladu se zákonem č… 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícímu, jakožto správci

a zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva

dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

 


Závěrečná ustanovení


 


Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ jsou platné pouze pro smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím on line objednávek v internetovém obchodě www.fotohodiny.eu

od 15.4.2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ bez předchozího upozornění


 


Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003

Sb

VÝROBA HODIN S LOGEM

NEBO VAŠÍ FOTOGRAFIÍ

E-SHOP

MODERNÍCH HODIN


GALERIE

MODERNÍCH HODIN


FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku

|      E-SHOP HODIN

JAK OBJEDNAT

|      OBJEDNÁVKA S VLASTNÍ FOTO

|      GALERIE

|      OBCHODNÍ PODMÍNKY

|      KONTAKT

FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku

|      E-SHOP HODIN

JAK OBJEDNAT

|      OBJEDNÁVKA S VLASTNÍ FOTO

|      GALERIE

|      OBCHODNÍ PODMÍNKY

|      KONTAKT

FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku FOTO HODINY.cz - fotografie, hodiny, výroba originálních hodin, na zakázku

Sledujte aktuality, tipy a výstavy,

kde můžete hodiny zakoupit...